Magyar Napló

Falusi Márton: Polisz és média (részlet)

Előzetes a Magyar Napló 2015. novemberi számából:

falusimarton

Falusi Márton: Polisz és média (részlet)

Az elektronikus médiumok „üzenete”, önmaguk lényege, hogy mindenütt jelen vannak, miközben az egyén nincs jelen sehol; ez egyszersmind gondolkodásunk lényege is. Bármerről is közelítsünk hozzá, középkorias attribútumok veszik körül; a széttagoltság, a bizonytalanság, a nomadizáció mind-mind olyan jellegzetességek, amelyek a Római Birodalom civilizációjának bukása, a barbár törzsek betörése utáni, az államszerveződések előtti Európát idézik – a keresztény kultúra csúcsteljesítményei nélkül. Umberto Eco „posztmodern középkorról” szóló hasonlata öszszeér a „neo-televízió” fogalmával, mely szerint minden esemény és ember primér rendeltetése, hogy kamerára vegyék; ekként a televíziózás történetének tárgya önmaga, lévén önreflexív és képtelen a referencialitásra (a valóság-vonatkozásra). A digitális kor alapvetően a reneszánsz perspektíva teljes elvetését tételezi, a „középpont-nélküliséget”, a „poliperspektivisztikus életvitelt” (Losoncz Alpár ), amely a kul­túra totalitását meghatározza; egyet jelent az identitás és a transzparencia (átláthatóság) teljes hiányával. A politikai uralom állami és szupranacionális (nemzetek feletti) tényezői összecsomósodnak, a hatalmi ágak elválasztása és az elszámoltathatóság hiú ábrándok csupán; a kulturális kánon alanyának, a kollektív szubjektumnak a megsemmisítésével az esztétikai ítélőerő, az ízlés került múzeumi tárlóba. Mind a politikailag szervezett sokaságot, a népszuverént, mind a kollektív emlékezet őrzőjét, a nemzetet felkockázta az infokommunikációs hálózat. Nemcsak a lyotard-i értelemben vett „nagy elbeszélés” kohéziója bomlott fel, de a személyes történetek szövegösszefüggései is; elsősorban pedig a kompozíciós elvet iktatták ki a kultúrából: ezt fejezi ki a valódi könyv kivonása a forgalomból, amelynek van szerzője és olvasója, szüzséje (a tartalom formája) és fabulája (a tartalom szubsztanciája), fiktív és imaginárius világa (ad notam Wolfgang Iser).

publikálta:
527 publikáció
Avatar

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK

Vissza az oldal tetejére